Site logo

Algemene Voorwaarden

Laatste Updated:  24 augustus 2021

Artikel 1 – DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

Account: de persoonlijke online omgeving welke door   ONLINE BABY BEURS  aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel de Website te kunnen gebruiken en Diensten af te kunnen sluiten dan wel te gebruiken.

Bedrijfsprofiel: de dienst waarbij uw bedrijfsprofiel gratis of betaald online wordt geplaatst.

Dienst: de dienst op het gebied van zakelijke ondersteuning of van plaatsing van advertentiemateriaal die door   ONLINE BABY BEURS  middels de Website wordt aangeboden en waarvoor een Overeenkomst wordt gesloten om gebruik van deze dienst mogelijk te maken.

Dienstvoorwaarden: de specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Dienst welke – naast de Algemene Voorwaarden – onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met wie   ONLINE BABY BEURS  een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Dienst.

Overeenkomst: de overeenkomst die Gebruiker en   ONLINE BABY BEURS  met elkaar sluiten. Op basis van deze afspraken zal   ONLINE BABY BEURS  de Dienst uitvoeren. De Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende Dienstvoorwaarden maken onderdeel uit van deze overeenkomst.

Verwerkers overeenkomst: bijlage bij deze Algemene Voorwaarden, die eveneens integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. In deze bijlage zijn rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd.

Platform: de Dienst(en) en de Website gezamenlijk.

Online Babybeurs Online platform voor de bedrijven en ondernemers te Moerkapelle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56959095.

Website:  www.onlinebabybeurs.com en andere extensies van de betreffende domeinen.

Artikel 2 –TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van  ONLINE BABY BEURS  ter zake van de via de Website aangeboden Diensten en het gebruik van de Website. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor   ONLINE BABY BEURS  alleen bindend indien en voor zover deze door  ONLINE BABY BEURS  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Dienstvoorwaarden, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

de Overeenkomst;

de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;

de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden;

deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen   ONLINE BABY BEURS  en Gebruiker komt tot stand nadat de bestelling door   ONLINE BABY BEURS  schriftelijk is bevestigd. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

  ONLINE BABY BEURS  is te allen tijde gerechtigd een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

Indien de Dienst wordt geleverd door een derde, spant  ONLINE BABY BEURS  zich in te bemiddelen tussen Gebruiker en de leverancier van de Dienst. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst tot levering van de Dienst.

Nadat de betaling van de kosten voor de eerste periode en eventuele aansluitkosten is voltooid, verkrijgt Gebruiker zo spoedig mogelijk toegang tot de Dienst op grond van de daarvoor gesloten Overeenkomst. De Dienst is enkel via de Website te benaderen.

De door   ONLINE BABY BEURS  genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Op het gebruik van de Dienst kunnen mogelijk Dienstvoorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen bij de elektronische bestelling of het eerste gebruik van de Dienst ter hand worden gesteld aan Gebruiker. Gebruiker verklaart akkoord te gaan met deze Dienstvoorwaarden.

Gebruiker is er zich van bewust dat de Dienst als zijnde standaardsoftware wordt aangeboden en dat Gebruiker specifieke wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst niet mogelijk is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Het is Gebruiker verboden de Dienst weder te verkopen of op een andere wijze beschikbaar te stellen aan derden.

  ONLINE BABY BEURS  zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.   ONLINE BABY BEURS  staat evenwel niet in voor het bereiken van door Gebruiker beoogd resultaat.

Gebruiker is gehouden alle door   ONLINE BABY BEURS  verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Gebruiker gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan GIDSBOEK Nederland.

  ONLINE BABY BEURS  staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door adverteerder aan   ONLINE BABY BEURS  verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door adverteerder (ook al zijn deze volledig te goede trouw verstrekt)   ONLINE BABY BEURS  aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de geplaatste inhoud of  bedrijfsprofiel te wijzigen.   ONLINE BABY BEURS  zal in deze gevallen nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 4 – HERROEPINGSRECHT

Dit artikel is niet van toepassing op de Gebruiker die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. De Gebruiker die handelt in hoedanigheid van consument heeft het recht om de Overeenkomst kosteloos te herroepen binnen 14 dagen na aankoop. De gebruiker in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht de Dienst te herroepen binnen 7 (zeven) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.

De Gebruiker is in dat geval alleen verplicht eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de Dienst tot het moment van ontbinding.

De Gebruiker kan de Overeenkomst ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Telefoonboek, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan   ONLINE BABY BEURS  bekend te maken dat de Gebruiker van de koop afziet.

In het geval van een digitale melding, bevestigt   ONLINE BABY BEURS  de ontvangst daarvan.

Als de Gebruiker al een deel heeft betaald, zal   ONLINE BABY BEURS  dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit doet   ONLINE BABY BEURS  op dezelfde wijze als waarop de Gebruiker de bestelling heeft betaald.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Diensten die met toestemming van de Gebruiker binnen de 14-dagentermijn volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – GEBRUIK VAN HET PLATFORM

De Website wordt door   ONLINE BABY BEURS  aangeboden met als doel om Diensten aan te bieden aan Gebruiker, gezamenlijk te noemen en zoals gedefinieerd als “het Platform”.

Voor zover mogelijk levert   ONLINE BABY BEURS  het Platform “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van het Platform.   ONLINE BABY BEURS  spant zich echter in het Platform te leveren conform de omschrijving.

Om het Platform te kunnen gebruiken, zal Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van   ONLINE BABY BEURS  nadat Gebruiker de registratie van het Account heeft voltooid.

  ONLINE BABY BEURS  heeft te allen tijde het recht het Account na registratie te blokkeren of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een gebruikersnaam en wachtwoord, ondanks dat deze mogelijk in eerste instantie zijn aangemaakt door GIDSBOEK Nederland.

  ONLINE BABY BEURS  verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor het Platform. Dit recht is gebonden aan Gebruiker en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat enkel Gebruiker gebruik mag maken van het Platform en Gebruiker het Platform niet ter beschikking mag stellen aan derden.

Gebruiker dient de toegang tot zijn Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden.   ONLINE BABY BEURS  mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij   ONLINE BABY BEURS  tijdig heeft gemeld dat een ander zijn wachtwoord kent en   ONLINE BABY BEURS  in staat is om toegang tot het Account te blokkeren.

In aanvulling op het vorige artikel is   ONLINE BABY BEURS  niet aansprakelijk voor eventuele schade als het gevolg van het niet tijdig (kunnen) blokkeren van het Account.

Artikel 6 – GEBRUIKSREGELS

Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden het Platform negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van het Platform of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:

grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,

overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van (D)DoS-aanvallen ((Distributed) Denial of Service), , het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

Indien   ONLINE BABY BEURS  constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag   ONLINE BABY BEURS  zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.   ONLINE BABY BEURS  heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast heeft   ONLINE BABY BEURS  het recht het Account van Gebruiker te blokkeren. Beëindiging van de Overeenkomst of het blokkeren van het Account ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Indien naar het oordeel van   ONLINE BABY BEURS  hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, is   ONLINE BABY BEURS  gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

  ONLINE BABY BEURS  is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is   ONLINE BABY BEURS  gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

  ONLINE BABY BEURS  kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart   ONLINE BABY BEURS  van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.

  ONLINE BABY BEURS  is gerechtigd om inhoud van O.M.E profielen te wijzigen of te verwijderen.   ONLINE BABY BEURS  is hiertoe echter niet verplicht en benadrukt dat de O.M.E. profielen niet actief gemonitord worden.

In geval van tijdelijke of permanente wijziging of verwijdering van het O.M.E profiel blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 7 – BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

  ONLINE BABY BEURS  spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

  ONLINE BABY BEURS  onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd, maar   ONLINE BABY BEURS  is hiertoe niet gehouden.

  ONLINE BABY BEURS  mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist   ONLINE BABY BEURS  zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.   ONLINE BABY BEURS  is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Artikel 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van   ONLINE BABY BEURS  of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van GIDSBOEK Nederland, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers).   ONLINE BABY BEURS  verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan GIDSBOEK Nederland.

Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

Indien Gebruiker informatie stuurt naar GIDSBOEK Nederland, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij   ONLINE BABY BEURS  een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

  ONLINE BABY BEURS  zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Voor sommige Platformen wordt de in het vorige lid bedoelde overeenkomst standaard met Gebruiker gesloten. Dit betreft in ieder geval www.Gidsboek.nl

Gebruiker geeft   ONLINE BABY BEURS   hierbij het recht om de (handels)naam, logo’s en andere merken van Gebruiker te gebruiken ter promotie van het Platform.

Artikel 9 – PERSOONSGEGEVENS

Indien via het Platform persoonsgegevens worden verwerkt/opgeslagen, vallen zowel Gebruiker als   ONLINE BABY BEURS  onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet de Gebruiker de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ vormt en   ONLINE BABY BEURS  de ‘verwerker’ voor zover dit persoonsgegevens betreft die door Gebruiker zijn aangeleverd. Met betrekking tot de persoonsgegevens die   ONLINE BABY BEURS  verwerkt ten behoeve van Gebruiker worden afspraken vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. Voor persoonsgegevens die niet door Gebruiker zijn aangeleverd, maar die wel voor de uitvoering van het Platform gebruikt worden, is   ONLINE BABY BEURS  verwerkingsverantwoordelijke.

  ONLINE BABY BEURS  zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengt. Dit geldt alleen voor zover de te beschermen gegevens zich in de systemen of infrastructuur van   ONLINE BABY BEURS  bevinden.

  ONLINE BABY BEURS  staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van   ONLINE BABY BEURS   voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar de Gebruiker de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker in het kader van een wettelijke verplichting op grond van de AVG, persoonsgegevens die zij heeft aangeleverd en zijn opgeslagen bij   ONLINE BABY BEURS  dient te wijzigen, verwijderen, af te staan, of anderszins een beroep doet op uitoefening van wettelijke rechten uit de AVG, zal   ONLINE BABY BEURS  daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor zullen afzonderlijk aan de Gebruiker vóóraf voor akkoord worden voorgelegd.

Artikel 10 – PRIJZEN

Het gebruik van de Website is in eerste instantie kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wil maken van de via de Website aangeboden Diensten, heeft zij de mogelijkheid hiervoor een Overeenkomst te sluiten.

De prijzen voor de Diensten staan vermeld op de Website of in het door   ONLINE BABY BEURS  gedane aanbod.

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door   ONLINE BABY BEURS  en/of op de Website genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft   ONLINE BABY BEURS  het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Ten behoeve van het in rekening brengen van de kosten met betrekking tot het gebruik van de Dienst heeft   ONLINE BABY BEURS  het recht om het gebruik door Gebruiker actief te monitoren ten aanzien van het daadwerkelijke gebruik.   ONLINE BABY BEURS  garandeert dat zij niet de inhoud van het gebruik monitort, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

  ONLINE BABY BEURS  is gerechtigd de gehanteerde tarieven per kwartaal te wijzigen.   ONLINE BABY BEURS  zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

Indien de prijswijziging als bedoeld in het vorige lid meer dan 5% bedraagt en Gebruiker deze wijziging niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Indien de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument, en deze Gebruiker wenst de in artikel 10 lid 6 bedoelde wijziging niet te accepteren, dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst. Deze Gebruiker heeft deze mogelijkheid niet, als de wijziging een wijziging betreft als gevolg van:

inflatie, zoals vastgesteld in de CBS Dienstenprijsindex code 7222;

gewijzigde tarieven van toeleveranciers die naar rato aan de Gebruiker worden doorberekend.

Artikel 11 – BETALINGSVOORWAARDEN

Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door GIDSBOEK Nederland. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij   ONLINE BABY BEURS  bekende e-mailadres van Gebruiker.

Na het verstrijken van de betaaltermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is   ONLINE BABY BEURS  gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.

In aanvulling op het vorige lid heeft   ONLINE BABY BEURS  tevens het recht de toegang tot de alle andere aan Gebruiker geleverde Diensten te beperken.

Indien Gebruiker meent dat een factuur onjuist is, dient Gebruiker vóór het einde van de betalingstermijn schriftelijk haar bezwaren aan   ONLINE BABY BEURS  te melden.   ONLINE BABY BEURS   zal dan een onderzoek instellen. Het gedeelte van de factuur waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

Indien   ONLINE BABY BEURS  het verschuldigde bedrag niet kan incasseren en/of bij een niet tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat   ONLINE BABY BEURS  door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van   ONLINE BABY BEURS  kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst door   ONLINE BABY BEURS  worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmacht situatie.

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID

Indien Gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de hierna volgende bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van GIDSBOEK Nederland.

  ONLINE BABY BEURS  is jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft moeten maken om   ONLINE BABY BEURS  er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

  ONLINE BABY BEURS  is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door   ONLINE BABY BEURS  gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis aan   ONLINE BABY BEURS  onder de Overeenkomst heeft betaald en met een maximum van EUR 250,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Het totale maximum aan aanspraken bedraagt EUR 500,00 inclusief btw per jaar.

De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GIDSBOEK Nederland.

De aansprakelijkheid van   ONLINE BABY BEURS  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker   ONLINE BABY BEURS  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en   ONLINE BABY BEURS  ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat   ONLINE BABY BEURS  in staat is adequaat te reageren.

Gebruiker vrijwaart   ONLINE BABY BEURS  van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels het Platform, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van rechten van derden.

Gebruiker vrijwaart   ONLINE BABY BEURS  in het bijzonder voor claims van toezichthouders met betrekking tot het niet naleven van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving door Gebruiker.

De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van   ONLINE BABY BEURS  worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor   ONLINE BABY BEURS  in de relatie met Adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Adverteerder. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van   ONLINE BABY BEURS   en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 14. – GEHEIMHOUDING

Ieder der partijen is strikt gehouden aan geheimhouding in welk kader zij informatie die als vertrouwelijk of geheim te beschouwen is en waarover zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking over krijgen op geen enkele wijze gebruiken om er eigen voordeel mee te (kunnen) behalen dan wel een derde er voordeel mee te (kunnen) laten behalen. Alle informatie die door   ONLINE BABY BEURS  ter beschikking is gesteld of gebruikt wordt zoals doch niet beperkt tot software, documentatie, modellen of andere zaken en alle gegevens over   ONLINE BABY BEURS  en haar onderneming en in dat kader ondernomen dan wel te ondernemen activiteiten die niet vrijelijk bekend zijn, moet worden aangemerkt als informatie waarover de Gebruiker zich verplicht tot geheimhouding.

Niet tegenstaande het vorige lid, is   ONLINE BABY BEURS  gerechtigd om haar relatie met Gebruiker en het behaalde resultaat te gebruiken in commerciële activiteiten ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

Artikel 15. – BOETEBEDING

In het geval van schending van 7 en/of 13 zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 500,- per overtreding en EUR 50,- per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan GIDSBOEK Nederland, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van   ONLINE BABY BEURS  tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).

Artikel 16 – DUUR EN OPZEGGING

De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een elektronische bestelling plaatst via de Portal en wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de Website.

De Overeenkomst tussen   ONLINE BABY BEURS   en Gebruiker, die is aangegaan voor 1 (één) jaar. Deze Dienst eindigt van rechtswege na verloop van de periode voor welke deze is aangegaan.

Bij opzegging en beëindiging van de Overeenkomst is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de via de Dienst opgeslagen data.   ONLINE BABY BEURS  is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als het gevolg van het verwijderen van de data na afloop van de Overeenkomst.

  ONLINE BABY BEURS  heeft het recht de Overeenkomst en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Artikel 17 – WIJZIGING VOORWAARDEN

  ONLINE BABY BEURS  heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

  ONLINE BABY BEURS  zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 18 – REVIEW RICHTLIJNEN

Bij het plaatsen van een review moet de gebruiker aan de volgende criteria voldoen:

 1. De gebruiker moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon / entiteit die wordt beoordeeld;
 2. De reviews mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten;
 3. De reviews mogen geen discriminerende referenties bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;
 4. De reviews mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;
 5. De reviewer mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve recensies plaatst;
 6. De reviewer mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag;
 7. De reviewer mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;
 8. De reviewer mag maximaal 1 review per bedrijf plaatsen;
 9. De reviewer  mag alleen reviews schrijven over uw eigen ervaringen;
 10. De reviewer mag maar één account hebben waarmee u reviews plaatst; u mag geen reviews over uw eigen bedrijf of over dat van uw concurrenten plaatsen; en
 11. De reviewer mag geen campagne organiseren waarin anderen worden aangemoedigd om positieve of negatieve recensies te plaatsen.

We kunnen reviews naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen zonder hiervoor verantwoording af te leggen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen als aanstootgevend of onjuist beschouwt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze partners of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen als gevolg van een beoordeling. Door een review te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om op welke manier dan ook te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden, weergeven, uitvoeren, en / of verspreid alle inhoud met betrekking tot recensies.

Artikel 19 – SOCIAL MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de site kan de gebruiker zijn/haar account koppelen aan online accounts die de gebruiker heeft bij externe serviceproviders (elk zo’n account, een “account van derden”) door ofwel:

 1. Het account van de gebruiker van derden te verstrekken inloggegevens via de site; of
 2. ons toegang te verlenen tot uw account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk account van derden.

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij het recht heeft om de aanmeldingsgegevens van zijn/haar Derde account aan ons bekend te maken en / of ons toegang te verlenen tot uw Derde account, zonder dat u inbreuk maakt op een van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Derde account, en zonder ons te verplichten vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen opgelegd door de externe serviceprovider van het Derde account. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang hebben tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) van de inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (het “sociale netwerk” Inhoud ”) zodat deze beschikbaar is op en via de Site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie verstrekken aan en ontvangen van uw Externe account voor zover u op de hoogte wordt gebracht wanneer u linkt uw account bij het account van derden. Afhankelijk van de Accounts van derden die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u in dergelijke Accounts van derden hebt ingesteld, is persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw Accounts van derden plaatst mogelijk beschikbaar op en via uw account op de Site. Houd er rekening mee dat als een externe account of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke externe account wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van sociale netwerken mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U kunt de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden op elk moment uitschakelen. LET OP: UW RELATIE MET DE DIENSTVERLENERS VAN DERDEN DIE MET UW ACHTERGRONDEN VAN DERDEN VERBONDEN WORDEN, WORDT UITSLUITEND GESTUURD DOOR UW OVEREENKOMST (EN) MET DERGELIJKE DIENSTVERLENERS VAN DERDEN. We doen geen moeite om enige inhoud van sociale netwerken te bekijken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van sociale netwerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat we alleen toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van een derde partij en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken. U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account zijn gekoppeld.

Artikel 20 – OVERIGE BEPALINGEN

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Zuid-Holland locatie Den Haag.

  ONLINE BABY BEURS  is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Diensten of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door   ONLINE BABY BEURS  wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Moerkapelle, 24 augustus 2020

Privacy Beleid

Laatst updated 24 augustus 2021

Privacy- en cookie verklaring Online Baby Beurs 

Deze website wordt aangeboden door Online Baby Beurs  . Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Online Baby Beurs  is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookie verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookie verklaring is voor het laatst aangepast op 24 augustus 2020.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het toesturen van e-mails;
 • het opnemen van contact met u, indien u ons hierom verzoekt;
 • het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookie verklaring genoemde doeleinden:

Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adressen;
 • Apparaat gegevens;
 • Cookie-ID;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;

Sollicitatiegegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming, omdat u een overeenkomst met ons heeft gesloten of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd en afgewogen belang hebben.

Herkomst van gegevens

Online Baby Beurs  verkrijgt gegevens die via de website toegankelijk zijn uit openbaar toegankelijke bronnen en registers, zoals het Handelsregister. Voorts wordt bij de samenstelling gebruik gemaakt van bestanden van Coin en de Kamer van Koophandel. Het raadplegen van deze gegevens is onderworpen aan de gebruikersovereenkomst.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van bezoekers van de website en van klanten van de websites die worden geëxploiteerd door Telefoonboek BV. Zo worden er cookies geplaatst bij bezoekers van de website en worden persoonsgegevens die door klanten worden verstrekt gebruikt om informatie toe te sturen over producten en diensten van Telefoonboek BV. Hierbij wordt rekening gehouden met uw voorkeuren en de wettelijke verplichtingen rondom commerciële communicatie.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookie verklaring genoemde doeleinden te bereiken. Gegevens die u ons toezendt via een bericht bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Core business

Doeleinde: Toegang en gebruik van ons Platform of Diensten

Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, mogelijk gevoelige gegevens, geslacht, accountnaam, wachtwoord en betalingsgegevens

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie en facturatie

Gegevens: Betalingsgegevens, NAW-gegevens

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Publicatie op www.onlinebabybeurs.com

Gegevens: NAW-gegevens en bedrijfsnaam (indien aangemeld telefoonnummer en e-mailadres)

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, interesse in een product, bestelgeschiedenis en website cookies

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Gegevens: E-mailadres, interesse in een product, bestelgeschiedenis, cookies, Facebook Pixel

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Derden

Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Nieuwsbrief

We kunnen u, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen met betrekking tot aanbiedingen van producten of diensten van www.onlinebabybeurs.com . Als u geen e-mail meer wil ontvangen dan kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail van info@onlinebabybeurs.com.

Beveiliging

Online Baby Beurs  neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. Hierbij spant Online Baby Beurs  zich in om haar dienstverlening op een veilige manier plaats te laten vinden en misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Geplaatste cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);

het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies).

Let op: de privacy verklaringen van derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Analytische cookies

We maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics
 • LinkedIn Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkers overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Advertentie cookies

Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentie cookies, om uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties:

 • Facebook Custom Audience
 • Facebook Impressions
 • Facebook Pixel
 • Google Adsense
 • Google Adwords Users Lists
 • Google Dynamic Remarket
 • LinkedIn Ads
 • Sociale media cookies
 • Facebook Connect
 • Google+ Platform

Cookie-instellingen

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites

Op de website treft u links aan naar andere websites. Online Baby Beurs  kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze privacy- en cookieverklaring, neemt u dan contact op met:

Postadres:
Postbus 10
6500 AA Moerkapelle

Telefoon: 0687713296

E-mail: info@onlinebabybeurs.com